Kallelse till förbundsmöte

srf2_150
SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET,
KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Tisdag 7 juni 2016 kl 19.00
Plats: Ritorp

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 15 maj 2016.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande övermotionerna sänds ut till föreningarna senast 19 maj 2016.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 24 maj 2016.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

Kontakt: Susanne Rymell, susanne.rymell@gmail.com, 070-762 52 14