srf2_150

Kallelse till förbundsmöte

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Torsdag 8 juni 2017 kl 19.00

Plats: Ritorp

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 15 maj 2017.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 18 maj 2017.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 25 maj 2017.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

 

Kontakt: Susanne Rymell, susanne.rymell@gmail.com, 070-762 52 14