srf2_150

Förbundsmöte 2019

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET
KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Tisdag 4 juni 2019 kl 19.00
Plats: Ritorp (konferensrum hall 1)

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 15 maj 2019.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 21 maj 2019.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 21 maj 2019.

Varmt välkomna!
Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

Kontakt: Susanne Rymell, susanne.rymell@gmail.com, 070-762 52 14