srf2_150

Förbundsmöte 2021

SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET,

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE

Tid: Tisdag 15 juni 2021 kl. 19.00

Plats: On-line möte via Teams

Förbundsmötet består av ombud utsedda av anslutna föreningar. Medlemsförening meddelar namn på ombud till förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) senast två dagar före utsatt förbundsmöte.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) ska vara förbundsstyrelsen (se kontakt nedan) tillhanda senast den 15 maj 2021.

Styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet jämte styrelsens utlåtande över motionerna sänds ut till föreningarna senast 25 maj 2021.

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt budget och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret sänds ut till föreningarna senast 1 juni 2021.

On-line länk distribueras till föreningarna före mötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Ringetteförbundet

Kontakt: info@sweringette.se